Informace k přijímacímu řízení

Dne 29. prosince 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela školského zákona (zákon č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) a vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Oba právní předpisy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Novelu školského zákona naleznete na odkazu https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon, novou vyhlášku pak na odkazu https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu.

Metodické a informační materiály
1 Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – jde o komplexní informaci v oblasti přijímacího řízení vycházející z legislativních předpisů a doporučení ministerstva
2 Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce – přehledové informace „v kostce“ určené zejména pro uchazeče a jejich zákonné zástupce
3 Informace pro základní školy k přijímacímu řízení – přehledové informace „v kostce“ určené zejména pro pedagogické pracovníky základních škol k využití například při třídních schůzkách
4 „Přijímačky 2024“ – informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantách TISK a BROŽURA, která obsahuje vyznačené vodicí čáry pro složení

Tiskopis přihlášky a další formuláře
1 Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři
2 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
3 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
4 Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace 1 Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou

Videotutoriály
1 Video vysvětlující algoritmus přiřazování uchazečů do zvolených oborů vzdělání
2 Záznam ze seminářů, na kterých Vám zástupci ministerstva a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání představili věcné a legislativní aspekty nového systému přijímacího řízení, včetně informací k digitálnímu přihlašovacímu systému
3 Video s rozhovorem k tématu přijímacích zkoušek

Výše uvedený informační balíček, tedy metodické a informační materiály, tiskopis přihlášky a další formuláře, videotutoriály a další informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a konzervatoří naleznete na webových stránkách:
https://www.prihlaskynastredni.cz/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore