SOŠ a SOU Hustopeče

O škole

Jsme odborná škola zajišťující výuku učebních a studijních oborů stavebního, elektrotechnického, strojírenského zaměření, veřejnosprávní činnosti
a informačních technologií. Absolventům učebních a studijních oborů nabízí denní formu zkráceného studia. SOŠ a SOU Hustopeče je státní školou, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Teoretické vyučování probíhá v moderně vybavených učebnách v budově školy, která se nachází v centru města, v těsné blízkosti autobusového a vlakového nádraží. K odborné výuce slouží čtyři učebny výpočetní techniky, tři multimediální učebny s interaktivní tabulí, jedenáct učeben s prezentační technikou, žákovská knihovna a učebna přírodovědných předmětů.. Žákům učebních oborů malíř a lakýrník, zedník, elektrikář- silnoproud je za pololetí poskytováno prospěchové stipendium ve výši 1 500,- Kč (1. ročník), 2 000,- Kč (2. ročník), 2 500,- Kč (3. ročník) . Stipendium se navyšuje o 3 000,- Kč , pokud žák dosáhne prospěch s vyznamenáním. K pohybové aktivitě žáků slouží vlastní víceúčelové hřiště, cvičebna a posilovna, vše v areálu školy. 

Praktické vyučování se realizuje ve specializovaných dílnách v areálu školy a na odloučeném pracovišti v nedaleké obci Diváky. Výuka oborů malíř a lakýrník , strojní mechanik, popř. zedník probíhá v nově vybudované budově „Malířského centra“, ve které se mimo jiné nachází učebna propagační tvorby. Žákům jsou bezplatně poskytovány pracovní oděvy a obuv, nářadí, bezpečnostní a ochranné pomůcky. Za produktivní činnosti, na smluvně zajištěných pracovištích, je žákům poskytována finanční odměna. V rámci praktické výuky jsou žákům zajišťovány kurzy svařování, pájení, školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. Škola spolupracuje s významnými fyzickými a právnickými subjekty regionu.

Žáci mají možnost ubytování na Domově mládeže v budově školy v moderně zařízených ubytovacích jednotkách. Součástí DM jsou společenské místnosti, studovna. Stravování žáků zajišťuje škola ve vlastní školní jídelně s moderní jídelnou. ŠJ poskytuje celodenní stravování ubytovaným žákům.

V budově školy pracuje rovněž PPP, která zajišťuje škole poradenské služby. Škola organizuje v průběhu roku celou řadu exkurzí, předváděcích akcí odborných firem, časté jsou návštěvy veletrhů, organizování a účast na sportovních a dovednostních soutěžích. Významná je mezinárodní spolupráce školy
s odbornými školami v rakouském Amstettenu a  ve slovenských Gbelech. Spolupráce škol se uskutečňuje formou výměnných pobytů, soutěží a přispívá tak ke zvyšování kvality vzdělávání, uplatnění a rozvíjení jazykových znalostí. Škola je přidruženým členem Cechu malířů a lakýrníků a je pověřena vedením školského a vzdělávacího klubu a koordinací reformy učňovského školství pro Moravu.

Je zapojena do projektu Implementace KAP JMK II týkající se podpory podnikavosti, Implementace KAP JMK II týkající se podpory kariérového poradenství, iKAP JMK II podporující polytechnické vzdělávání, rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj školy v mimoškolních aktivitách, KaPoDaV, 72 hodin, Šablony pro SŠ, Škola dotykem, Škola podporující zdraví, Jeden svět na školách, Programu podpory digitalizace, Edulab, Modernizace odborného vzdělávání, Mobilní FabLab, Preventivní programy škol.