SOŠ a SOU Hustopeče

Projekty

Národní plán obnovy

Doučování žáků škol

Malířské centrum

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÝ CÍL 2.4.

KOLOVÁ VÝZVA č. 32 INFRASTRUKTURA SOŠ A VOŠ

Název projektu: „Malířské centrum“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0./16_049/0002690

Stručná charakteristika

 • záměrem projektu je vybudování a vybavení třípodlažní budovy o půdorysných rozměrech 36*12m , zastavěná plocha celkem 410m2, obestavěný prostor 3570m3 v areálu školy
 • realizací projektu budou vybudovány polyfunkční výukové prostory a modernizováno materiálové vybavení určené pro praktické vyučování učebních oborů malíř a lakýrník, resp. zedník, strojní mechanik, elektrikář-silnoproud, elektrikář

Doba realizace 06/2017-02/2019

Zdroje financování

·         dotace ze strukturálních fondů ERDF  21 076 989,70 Kč tj. 85%

·         dotace z Národních veřejných zdrojů ( státní rozpočet ) 1 239 822,93 Kč tj. 5%

·         dotace z Národních veřejných zdrojů ( krajský rozpočet ) 2 479 645,85 Kč tj. 10%

·         celkové způsobilé výdaje 24 796 458,48 Kč tj. 100% 

Šablony do škol

Název projektu:                     Šablony do škol

Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016864

datum zahájení:                     01. 01. 2020

datum ukončení:                    31. 12. 2021

 

Cílem projektu je personální posílení v oblasti vzájemné spolupráce pedagogů, nových metod výuky, využití ICT ve vzdělávání, stáží pedagogů u zaměstnavatelů, zařazení CLIL do výuky, doučování žáků, DVPP, realizace klubů, komunitního osvětového setkání a realizace projektových dnů

Šablony do škol

Název projektu CZ:              Šablony do škol

Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006073

Datum zahájení:                    1. 9. 2017

Datum ukončení:                   31. 8. 2019

 

Cílem projektu je personální posílení v oblasti kariérového poradenství, spolupráce školy a zaměstnavatele, zapojení odborníka z praxe se školou, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, zařazení CLIL do výuky, doučování žáků, tandemovou výuku ve škole a DVPP.                        

iKAP JMK II

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doba realizace: 1.9.2020 – 31.8.2023

Poskytnuté finanční prostředky: 2 556 442,83 Kč, 85% z Evropského sociálního fondu, 10% ze státního rozpočtu a 5% z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Jednotlivé aktivity podpoří plán JMK v oblastech polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské gramotnosti a rozvoj školy v mimoškolních aktivitách.

V dlouhodobém záměru rozvoje naší školy je počítáno s prohloubením vztahu k polytechnice učebních oborů formou spolupráce se základními školami a se zaváděním kroužků pro žáky naší školy, které by vedly ke zvýšení zájmu o polytechnické obory vzdělávání. V minulosti
se nedařilo realizovat mimoškolní aktivity školy formou kroužků z důvodu absence dostatečného technického vybavení školy. Rozvoj zájmu o polytechnické vzdělávání žáků základních škol byl omezen jednorázovými návštěvami. V tomto projektu umožníme stejným žákům vícečetné návštěvy školy, během kterých budou mít možnost se seznámit s různorodými pracovišti odborné školy v souladu s oborovou nabídkou, které je strojírenského, stavebního i elektrotechnického zaměření, veřejnosprávní činnosti
a informačních technologií. Žáci získají odborné vědomosti a praktické dovednosti z jednotlivých oborů, které jsou v souladu se školními vzdělávacími programy, navštíví odborná pracoviště oborů strojní mechanik, elektrikář, malíř-lakýrník a pracoviště sloužící k rozvoji v oblasti digitálních a informačních technologií. Během výukových dnů budou provádět základní výrobní operace sloužící k výrobě drobných předmětů, na odborné učebně ICT a učebně malířského centra si procvičí dovednosti v programech sloužící pro grafickou činnost a 3D modelování.

PolyGram

Název projektu: PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 

Doba trvání: 1.12.2017 – 31.8.2020

Poskytnuté finanční prostředky: 3 091 979,56 Kč

Cílem projektu bylo pokračování ve spolupráci s dosavadními partnerskými  základními školami i v dalších letech, rozšíření počtu ZŠ a zejména posilování a rozvíjení zájmu žáků těchto škol o polytechnické vzdělávání. V přípravném období byly v rámci projektové klíčové aktivity 03 Podpora polytechnického vzdělávání modernizovány a dovybaveny dvě dílny oboru elektrikář a strojní mechanik a následně v těchto prostorách probíhala od září 2018 do června 2020 podle nově vytvořených učebních materiálů výuka praktických dovedností žáků základních škol formou výroby společného výrobku. Výuka se uskutečňovala v počtu 25 žáků na jeden výukový den. Dalším výukovým prostorem je nově vytvořená videokomunikační učebna, která umožňuje vzdálenou komunikaci se školami nejen základními, ale i partnerskými v zahraničí, a svým vybavením přispívá k rozšíření digitální gramotnosti žáků. Na této učebně se během společné výuky žáci základních škol seznámili se softwarem pro 3D modelování a své první návrhy si vyzkoušeli na 3D tiskárně také vytisknout.

Projekt byl zapojen do klíčových podaktivit KA03-3 Sdílení odborných učeben a laboratoří, sdílení příkladů dobré praxe, KA03-2 Tvorby učebních materiálů pro žáky ZŠ a KA03-5 Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben.

 

KaPoDaV

Název projektu: KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Doba realizace projektu: 1.1.2018 – 31.8.2020

Rozvoj PIK na naší škole: P – podnikavost, I – iniciativa, K – kreativita

V průběhu trvání projektu jsme realizovali několik aktivit. Od srpna 2018 jsme se věnovali tématu finanční gramotnosti. Pedagogové absolvovali tematicky zaměřený workshop, následně proběhla kontrola zapracování tématu do ŠVP, tandemové hodiny s lektory společnosti Your Chance a zážitkový projektový den pro žáky školy. Výsledkem našeho snažení bylo udělení stříbrného certifikátu „Finančně gramotná škola“.

V květnu 2019 jsme do Hustopečí pozvali kamion nabitý moderními technologiemi – pojízdnou digitální dílnu FabLab. Pracoviště navštívili nejen všichni žáci naší školy, ale příležitost měli žáci místních škol a v odpoledních hodinách také obyvatelé města a okolí.

V roce 2019 se dva týmy studentů a studentek oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnily online soutěže „Rozpočti si to!“, postoupily do krajského kola, odkud jeden tým pokračoval do kola celostátního, kde získal druhé místo.

V září 2019 navštívil tým studentů oboru Informační technologie brněnský FabLab. Zde se nadchli pro svůj nápad s využitím zdejšího zařízení. Jejich aktivní spolupráce při výrobě bedny na počítač je přivedla až k druhému místu v soutěži „3D tisk a laser“.

Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

Název projektu: Společně za poznáním

Registrační číslo projektu: KPF-02-090

Doba realizace projektu:
1.1.2019 – 30.9.2019

Celkové schválené výdaje projektu: 13828,46 Eur, z toho finanční příspěvek EFRR 11754,19 Eur, příspěvek žadatele 2074,27 Eur

Společně za poznáním

Fond malých projektů je aktivitou podpořenou programem Interreg V-A Rakousko-Česká republika a je určen také pro školy. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče se prostřednictvím tohoto malého neinvestičního projektu s názvem „Společně za poznáním“ podílela na obnově spolupráce s rakouskou partnerskou školou v Amstettenu.
V rámci projektu byly realizovány dvě aktivity. Koncem března 2019 navštívili nejen naši školu, ale i zajímavosti Jihomoravského kraje, žáci a pedagogové rakouské partnerské školy.
Na začátku dubna následoval pobyt zaměstnanců SOŠ a SOU Hustopeče v Rakousku. Uskutečněním aktivit byly navázány nové interpersonální vztahy mezi zaměstnanci i žáky partnerských škol. Realizace prohlídek škol a informace o výchovně vzdělávacích systémech obou států přispěla k propojení znalostí a dovedností v oblasti vzdělávání a zároveň se podílela na osobním rozvoji všech zúčastněných. Přínosem bylo poznání přírodních
a kulturních památek obou zemí (Moravský kras, město Brno, Mikulov, Hustopeče, Krems, Durnstein, Melk, Amstetten, Waidhofen an der Ybbs, Sonntagberg, Stift Ardagger, Maria Taferl).  

 

Škola podporující zdraví

Název projektu: Škola podporující zdraví

Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.
Téměř rok probíhalo monitorování, analýza a následné vyhodnocení situace na naší škole. Na základě výsledků byl sestaven projekt Škola podporující zdraví. Místní šetření provedli pracovníci Státního zdravotního ústavu v Praze a Krajského úřadu v Brně. Zástupci těchto institutů na místě samém posoudili skutečnosti uvedené v projektu. Výsledkem bylo oficiální přijetí do sítě Škol podporujících zdraví formou obhajoby projektu u Kulatého stolu přímo ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Po závěrečné obhajobě projektu jsme obdrželi certifikát.
Stavíme na třech základních pilířích a stále se snažíme zlepšovat!

První pilíř: POHODA PROSTŘEDÍ                       

 1. Pohoda věcného prostředí
 2. Pohoda sociálního prostředí
 3. Pohoda organizačního prostředí

Druhý pilíř: ZDRAVÉ UČENÍ

 1. Smysluplnost
 2. Možnost výběru a přiměřenost
 3. Spoluúčast a spolupráce
 4. Motivující hodnocení

Třetí pilíř: OTEVŘNÉ PARTNERSTVÍ

 1. Škola jako model demokratického řízení
 2. Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce