SOŠ a SOU Hustopeče

Zedník

Učební obor:    ZEDNÍK (36-67-H/01)

přihlášky ZDE

Délka studia: 3 roky
Kapacita oboru v I. ročníku: 24 žáků
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška (výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce)
Určeno pro: absolventy ZŠ, vhodné pro chlapce
Podmínky přijetí ke vzdělávání: splnění povinné školní docházky,
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhodují studijní výsledky dosažené při plnění povinné školní docházky

Zaměření oboru: zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů, osazování prefabrikátů, bloků a panelů, jednoduché betonářské práce, provádění vnějších a vnitřních omítek, hydroizolací a tepelných izolací, obkladačské, kladečské práce, provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáže sádrokartonových konstrukcí.

Obsah vzdělávání:

 • druhy materiálů, jejich vlastnosti, použití,
 • doprava materiálů, volba a užití strojů a zařízení pro zemní, betonářské a zednické práce,
 • čtení stavebních výkresů a orientace v projektové technické dokumentaci staveb,
 • zhotovování jednoduchých technických náčrtů a skic,
 • rozměření, založení a osazení staveb a stavebních konstrukcí,
 • provádění oprav a přestaveb budov,
 • dodatečné provádění izolace, zateplování staveb, technologie provádění obkladů a dlažeb a sádrokartonových konstrukcí,
 • orientace v konstrukčních systémech staveb,
 • nárokování potřebných materiálů, užití materiálových a výkonových norem,
 • volba správného technologického používání potřebného nářadí, měřících a pracovních pomůcek,
 • dodržování bezpečnosti práce,
 • volba správného technologického postupu a organizace práce,
 • montáž a demontáž jednoduchých lešení, možnost absolvování lešenářských kurzů,
 • vedení písemné dokumentace související s prováděnými pracemi.

Učební plán: kromě všeobecných předmětů – český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie, základy biologie a ekologie, informační a komunikační technologie, tělesná výchova je výuka prováděna v následujících odborných předmětech – ekonomika, odborné kreslení, stroje a zařízení, materiály, přestavby budov, vybrané stati, technologie a odborný výcvik

Uplatnění: vzhledem k poptávce po stavebních profesích na trhu práce velmi dobré uplatnění ve stavebnictví ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru jako zedník, popř. zedník – obkladač, montér sádrokartonových konstrukcí.

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšný absolvent se může ucházet o přijetí do nástavbového studia zakončeného maturitou nebo zkráceného studia zakončeného výučním listem v jiném oboru.