SOŠ a SOU Hustopeče

Veřejnosprávní činnost

Studijní obor:    VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01)

přihlášky ZDE

Délka studia: 4 roky
Kapacita oboru v I. ročníku: 30 žáků
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška (vysvědčení o maturitní zkoušce)
Určeno pro: absolventy ZŠ, vhodné pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí ke vzdělávání:

– splnění povinné školní docházky
– vykonání přijímací zkoušky, které se konají formou jednotné zkoušky z Českého jazyka a Matematiky (podíl na celkovém hodnocení 60 %)
– studijní výsledky dosažené při plnění povinné školní docházky
– výsledky soutěží uvedených v kritériích pro přijetí– splnění povinné školní docházky
– obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky

Zaměření oboru: veřejnosprávní činnosti na obecních, městských a magistrátních úřadech a na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy.

Obsah vzdělávání:

 • vystupování na veřejnosti v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování,
 • využití poznatků z psychologie v interpersonálním styku i v osobním životě,
 • etika státního úředníka,
 • aktivní ovládání dvou cizích jazyků,
 • ústavní právo, správní právo a další právní odvětví, normy,
 • organizace a řízení státní správy a samosprávy,
 • správní činnosti a agendy,
 • trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce,
 • ekonomika, finanční plánování a hospodaření, účetní evidence,
 • dokumentace a hospodářské písemnosti,
 • využití výpočetní a kancelářské techniky, vyhledávání informací, poradenská činnost,
 • odborná praxe v orgánech státní správy a samosprávy.

Učební plán: kromě všeobecných předmětů – český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie, základy biologie a ekologie, dějepis, zeměpis, tělesná výchova, psychologie, informační a komunikační technologie, ekonomika je výuka prováděna v následujících odborných předmětech – společenská kultura, právo, veřejná správa, ekonomika, cvičení ze správního řízení, marketing a management, účetnictví, písemná a elektronická komunikace.

Uplatnění: zajišťování odborných činností nebo ucelené agendy jako referent státní správy nebo referent samosprávy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidence obecně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Absolvent se může uplatnit i v občanském sektoru.

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšný absolvent se může ucházet o studium na vysokých školách a různých formách pomaturitního studia.