SOŠ a SOU Hustopeče

Malíř a lakýrník

 • Učební obor:    MALÍŘ A LAKÝRNÍK (39-41-H/01)

přihlášky ZDE

Délka studia: 3 roky
Kapacita oboru v I. ročníku: 24 žáků
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška (výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce)
Určeno pro: absolventy ZŠ, vhodné pro chlapce i pro dívky
Podmínky přijetí ke vzdělávání: splnění povinné školní docházky,
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhodují studijní výsledky dosažené při plnění povinné školní docházky

Zaměření oboru: malířské a natěračské práce v interiérech, nátěry fasád a stavebních konstrukcí na všech běžných druzích podkladů s použitím nátěrových a nástřikových barev, laků a dalších aplikačních látek zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, tapetování, aplikace novodobých nátěrových hmot nátěrem a stříkáním, samostatné provádění lakýrnických, písmomalířských a dekoratérských prací, míchání a tónování barev, zhotovování návrhů a vlastní provedení reklamních prací, propagačních materiálů, informačních systémů s využitím moderních grafických programů a výpočetní techniky.

Obsah vzdělávání:

 • použití nářadí, pracovních pomůcek, malířských a natěračských přístrojů a mechanizačních pomůcek,
 • volba materiálu s ohledem na podklad a účel nátěru, prostředí, estetiku a životní prostředí,
 • volba technologického postupu s ohledem na specifika pracoviště a bezpečnost práce,
 • zpracování podkladů pro stanovení ceny práce včetně potřeby materiálu,
 • čtení stavebních výkresů a orientace v projektové technické dokumentaci staveb,
 • řešení malby prostorů,
 • dekorativní kreslení, zvětšování obrazců, zhotovování šablon, písmomalířství,
 • výroba nátěrových hmot, vlastnosti, použití,
 • orientace v konstrukčních systémech staveb,
 • technologie maleb a nátěrů, provádění oprav,
 • dekorativní techniky,
 • izolační a desinfekční nátěry,
 • měření a výpočet ploch podle platných norem,
 • příprava podkladů k práci,
 • základní, vyrovnávací, podkladové, vrchní a účelové nátěry,
 • lakýrnické práce ve stavebnictví,
 • nanášení nátěrových hmot stříkáním,
 • dekorativní a plastické nátěry,
 • písmomalířské práce,
 • návrhy a tvorba reklamních prací s využitím grafických programů,
 • nanášení ochranných prostředků ručními, mechanizovanými a automatizovanými způsoby,
 • volba materiálu s ohledem na podklad a účel nátěru, prostředí, estetiku a životní prostředí,
 • volba technologického postupu s ohledem na specifika pracoviště a bezpečnost práce,
 • míchání a tónování odstínů barev,
 • výroba nátěrových hmot, vlastnosti a použití,
 • technologie nátěrů a provádění oprav,
 • normování a měření lakýrnických prací,
 • dodržování bezpečnosti práce a hygienických předpisů.

Učební plán: kromě všeobecných předmětů – český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie, základy biologie a ekologie, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, ekonomika je výuka prováděna v následujících odborných předmětech – odborné kreslení, materiály, konstrukce a zařízení, technologie a odborném výcviku.

Uplatnění: ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru i v živnostenském podnikání jako malíř, lakýrník a natěrač.

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšný absolvent se může ucházet o přijetí do nástavbového studia zakončeného maturitou nebo zkráceného studia zakončeného výučním listem v jiném oboru.