SOŠ a SOU Hustopeče

Informační technologie

Studijní obor:   INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (18-20-M/01)

přihlášky ZDE

Délka studia: 4 roky
Kapacita oboru v I. ročníku: 30 žáků
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška (vysvědčení o maturitní zkoušce)
Určeno pro: absolventy ZŠ, vhodné pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí ke vzdělávání:

– splnění povinné školní docházky
– vykonání přijímací zkoušky, které se konají formou jednotné zkoušky z Českého jazyka a Matematiky (podíl na celkovém hodnocení 60 %)
– studijní výsledky dosažené při plnění povinné školní docházky
– výsledky soutěží uvedených v kritériích pro přijetí– splnění povinné školní docházky
– obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky

Zaměření oboru: HW, SW a aplikační vybavení, sítě a operační systémy

Obsah vzdělávání:

 • ochrana dat, antivirová aj., ochrana počítačů a software,
 • typografie a jejího uplatnění v prostředcích IT,
 • technické prostředky informačních technologií, software, včetně vhodnosti a výhodnosti volby řešení s ohledem na spotřebu energie, materiálu apod.,
 • návrh, zavedení a údržba lokální počítačové sítě,
 • znalost počítačové i osobní komunikace s technickými prostředky IT i kolegy z vnějšího prostředí, včetně komunikace v cizím jazyce,
 • účetní a plánovací systémy firem,
 • právní předpisy týkající se vedení firem,
 • znalost současné výpočetní techniky včetně cen,
 • znalost komunikací na veřejných sítích včetně cenových tarifů,
 • konstrukční a prezentační grafické systémy,
 • diagnostika závad počítačových systémů,
 • bezpečnost práce a hygiena práce u počítačů,
 • tvorba zákaznického manuálu a popis systému,
 • schopnost tvorby programů,
 • schopnost sestavit modulární SW pro informační systém,
 • schopnost vytvořit přehlednou dokumentaci k informačnímu systému,
 • znalost technického kreslení a schopnosti graficky technické myšlenky,
 • vědomosti o základech informačních technologiích a jejich aplikacích v oblasti výrobních zařízení, včetně znalostí základních elektrotechnických a optických veličin,
 • dovednosti kvalifikovaně ohodnotit běžné elektrické zařízení zejména z hlediska norem a předpisů o bezpečnosti proti úrazu elektrickým proudem,
 • znalost o základních pojmech a vztazích v tržní ekonomice, živnostech, zákonech,
 • základní vědomosti z oblasti marketingu a managementu, týmové spolupráce, základů psychologie a sociologie,
 • zásady bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a ekologie.

Učební plán: kromě všeobecných předmětů – český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, dějepis, matematika, chemie, fyzika, biologie a ekologie, tělesná výchova a informační a komunikační technologie je výuka prováděna v následujících odborných předmětech – ekonomika, programové vybavení, technické vybavení, operační systémy, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací, elektrotechnika, číslicová technika, přenosová technika, elektrická měření, automatizace, bezpečnost a normy v elektrotechnice, elektronika.

Uplatnění: technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů a sítí, obchodník s prostředky IT aj.

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšný absolvent se může ucházet o studium na vysokých školách a různých formách pomaturitního studia.