SOŠ a SOU Hustopeče

Elektrikář – zkrácené studium

Učební obor:    ELEKTRIKÁŘ (26-51-H/01)

přihlášky ZDE

Délka studia: 1 rok – zkrácená forma studia
Kapacita oboru v I. ročníku: 12 žáků
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška (výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce)
Určeno pro: absolventy tříletých učebních oborů,
absolventy čtyřletých maturitních oborů,
vhodné pro chlapce i dívky
Podmínky přijetí ke vzdělávání: úspěšné ukončení tříletého učebního oboru nebo úspěšné ukončení čtyřletého maturitního oboru,
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhodují studijní výsledky dosažené v předchozích oborech.

Zaměření oboru: montáž, instalace, zkoušení, údržba a oprava elektroenergetických zařízení, rozvodných sítí a kabelových rozvodů, transformoven, rozvoden, elektrických strojů a zařízení všeho druhu, výroba, sestavování, udržování, opravování a měření elektrických zařízení a provádění veškerých elektromontážních prací.

Obsah vzdělávání:

 • druhy materiálů, jejich vlastnosti, použití,
 • elektromontážní a elektroinstalační práce,
 • informace o elektronických předpisech,
 • měřící metody a měřící přístroje,
 • základy elektroniky, elektronické obvody,
 • ověřování funkce jednotlivých zapojení a funkčních celků,
 • elektrické stroje a přístroje,
 • rozlišování jednotlivých druhů schémat, výkresů a plánů a používání technické dokumentace,
 • zpracování kovů i nekovových materiálů běžnými způsoby ručního obrábění i tváření,
 • základy strojního obrábění,
 • význam a funkce elektronických zařízení určených k výrobě, rozvodu a užití elektrické energie,
 • základy elektrotechniky,
 • výroba, montáž, demontáž a opravy částí a mechanismů elektrických zařízení, strojů a přístrojů,
 • získání kvalifikace pracovníků seznámených s Vyhláškou 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice,
 • dodržování bezpečnosti práce.

Učební plán: Výuka probíhá v odborných předmětech – elektrické stroje a přístroje, elektronika, elektrotechnologie, rozvodná zařízení / elektronická zařízení (dle zaměření), technická dokumentace, základy elektrotechniky, elektrotechnická měření, ekonomika a odborný výcvik.

Uplatnění: vzhledem k poptávce elektrotechnických profesí na trhu práce velmi dobré uplatnění ve všech typech podniků státního i soukromého sektoru i v živnostenském podnikání provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik elektronických zařízení

Možnost dalšího vzdělávání: úspěšný absolvent se může ucházet o přijetí do nástavbového studia zakončeného maturitou nebo zkráceného studia zakončeného výučním listem v jiném oboru (podle předchozího ukončeného typu vzdělání).