Režim stravování včetně pitného režimu

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování je pro ubytované žáky zajištěno stravování v rozsahu 5 jídel denně.

Z toho ve školní jídelně konzumují žáci 4 jídla (snídaně,oběd,svačina a večeře). Dopolední přesnídávka je žákům vydávána při snídani. Oběd lze vybírat ze dvou jídel, podle individuální objednávky žáka. Výdej stravy – druhá večeře není žákům vydávána, hodnota nákladů na potraviny druhé večeře je zahrnuta do normativu celodenní stravy. Doba vydávání stravy je dána režimem dne. Vynášení jídel a nádobí z jídelny je zakázáno. V případě znečištění stolu jídelny je žák povinen jej uklidit. Vstup do jídelny je povolen pouze ve vhodném a čistém oděvu. Dozor nad žáky v jídelně provádí vychovatelé DM.

Pitný režim – v době podávání jídel mají žáci zajištěno dostatečné množství teplých i studených nápojů, v ostatní dobu při pobytu na DM mají možnost při přípravě teplých nápojů, jednoduchého jídla využívat vybavení v kuchyňkách. Zde jsou také ledničky, ve kterých žáci ukládají potraviny podléhající zkáze, povinnost žáků je ledničku vyklízet vždy v pátek před odjezdem. Tepelné spotřebiče- vařiče,varné konvice mohou žáci používat pouze z vybavení DM a v prostorách k tomu určených (kuchyňky). K ukládání trvanlivých potravin mohou využívat skříňky v kuchyňkách. Nádobí , pracovní plochy a elektrospotřebiče musí být udržovány v čistotě a v takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožování zdravotní nezávaznosti jídla. Žák je povinen provést okamžitě po použití úklid kuchyňky, hospodárně nakládat s vodou, elektrickou energií .Žáci používají své vlastní nádobí. Provoz kuchyněk ráno od budíčku do odchodu do vyučování, odpoledne od ukončení vyučování do 21.15 hod.

Způsob úhrady nákladů za stravování a ubytování:

Úhrada se provádí v hotovosti, (oproti vystavení příjmového dokladu) v úředních hodinách na pokladně školy, složenkou nebo převodním příkazem, vždy měsíc dopředu. Vyúčtování je prováděno pololetně.

a) Úhrady za ubytování na DM se řídí podle vyhlášky 108 Sb, ze dne 22.února 2005. Výši stanoví ředitel školy podle kategorie a úrovně vybavení DM . Výše úplaty se nemění i když student nebyl ubytován po všechny dny v kalendář. měsíci. Ta se mění jen z důvodu organizace školního roku ve škole, úměrně k počtu ubytovacích dnů. Pokud žák opakovaně neuhradí úplatu za ubytování a stravu ve stanoveném termínu, je žákovi ukončeno ubytování.

b) Při skončení ubytování na DM je povinnost okamžitě uhradit veškeré pohledávky, nebo ve zvláštních případech dohodnout se s ředitelem školy na uznání závazku a na jeho úhradu.

IV. ZDRAVOTNÍ PÉČE A HYGIENICKÉ POŽADAVKY: 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna zajistit, aby podmínky pro ubytované žáky z hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům,zejména aby

a) místnosti ,pokoje, učebny, chodby apod., byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané

b) aby tyto prostory byly řádně osvětleny, měly stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o teplotu, větrání, vlhkost

c) prostory pro osobní hygienu ,převlékání ,odkládání osobních věcí měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, žáci měli možnost vyprat a usušit své osobní věci

d) nouzové východy a komunikace k nim byly stále volné

e) ve všech prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění

f) vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavení pro přivolání zdravotnické záchranné služby

1. Způsob zajištění výměny a skladování prádla – výměna lůžkovin se provádí při každé změně ubytování, dále dle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Praní prádla je zabezpečeno v cizím zařízení, čisté prádlo je skladováno v samostatném skladě, použité prádlo se neskladuje, je bezprostředně odváženo firmou zabezpečující praní

2. Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělávání se provádí denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytů topných těles ,klik, u koberců vyčištění vysavačem , vynášení odpadků musí být prováděno denně. Denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel a záchodů, nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, na každém podlaží DM jsou k dispozici samostatné igelitové pytle na platový odpad. Nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, nejméně dvakrát ročně celkový úklid všech prostor a malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

– a) žáci jsou povinni podílet se na běžném denním úklidu pokoje, udržovat osobní čistotu , udržovat pořádek užívaných společných prostor(studovna, klubovna,tělocvična,posilovna,kuchyňky,koupelny apod.) Úklidový materiál, který žáci používají na běžný denní úklid je skladován odděleně , na pokojích je smeták,smetáček a lopatka na smetí,odpadkový koš.

– b) Větrání na pokojích se provádí každé ráno po odchodu žáků do vyučování, žáci při odchodu nechávají otevřená okna, která vychovatel při ranní kontrole pokojů zavírá.

– Pro praní, sušení a žehlení prádla mají žáci možnost využívat prádelnu. K dispozici je jim denně v osobním volnu.

3. Prvotní lékařskou péči žákům poskytuje dětská lékařka MUDr. Straková , která má ordinaci v budově školy.

4. V případě výskytu infekční choroby na DM, vyžadující karanténní opatření, jsou všichni žáci, výchovní pracovníci i zaměstnanci povinni řídit se pokyny vydanými lékařem nebo hygienikem.

5. K přechodnému vzniku a šíření infekčního onemocnění je povinností DM zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních na izolaci. Přesto nemocný žák pokud mu to dovolí zdravotní stav ihned po uznání lékařem odjíždí k rodičům.

6. Lékárnička k poskytnutí první pomoci , a telefon pro přivolání zdravotnické záchranné služby je na vychovatelně.

V. POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ: 

– a) Se souhlasem vedení DM a spolubydlících smí žák používat vlastní elektrické spotřebiče a přístroje, které je povinen předložit na vlastní náklady ke kontrole a revizi. Tepelné spotřebiče (vařiče,varné konvice,žehličky) mohou žáci používat pouze z vybavení DM a v prostorách k tomu určených (kuchyňky,místnost pro praní,sušení a žehlení oděvů).

– b) Žáci jsou povinni udržovat elektrické zařízení v bezpečném stavu, dodržovat zákaz neodborných zásahů do elektrické instalace.

– c)Při odchodu z pokoje spotřebiče vypínat a používat je k účelům a za podmínek pro které jsou určeny, v souladu s provozní dokumentací.

– d)Vedení školy nebere odpovědnost za případné ztráty nebo poškození vlastních elektrických spotřebičů a přístrojů.

VI. FORMY VÝCHOVNÉ ČINNOSTI:

Domov mládeže vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. Přitom spolupracuje nebo využívá nabídky institucí zabývajících se využitím volného času dětí a mládeže:

– Městská knihovna (knihy,časopisy,besedy výstavy, hudební tituly)

– Centrum celoživotního vzdělávání (kurzy,internet,kontaktní krizové centrum pro děti a mládež)

– DDM Pavučina

– Kino

– Městské muzeum a galerie

– Klub historie a vlastivědy

– Kulturní středisko (divadlo,koncerty,taneční kurzy,kulturní pořady)

– Sportovní zařízení města (sportovní kroužky,sportovní akce,plavecký bazén)