Režim dne v ubytovacím zařízení


Typ: 
Domov mládeže
Kapacita zařízení: 
120 lůžek, 49 pokojů – z toho 25 jedno a dvojlůžkových a
24třílůžkových pokojů
Provoz zařízení: 
v době pracovního týdne, tj. od pondělí 6.00 hod., do pátku 15.00 hod.
Nástup žáků na DM je v pondělí před zahájením výuky, povinný odjezd k rodičům je stanoven na pátek s ohledem na délku výuky.
Využití zařízení pro jiné aktivity: 
volná kapacita zařízení DM–21 pokojů je celoročně pronajímána na základě smluv o pronájmu nebytových prostor.Ve dnech kdy není školní provoz (prázdniny, víkendy) jsou prostory, ve kterých jsou ubytováni žáci, dle poptávky využívány k provádění doplňkové činnosti školy (ubytovací služby).


A.           Volnočasové aktivity v režimu dne:

Zájmové aktivity (sport,kultura,četba, poslech hudby, internet, sledování TV,videa,DVD, zájmové kroužky DM, zájmové kroužky školy, zájmové kroužky mimo DM, studium a příprava do školy), relaxace- individuálně dle zájmu žáků. V době osobního volna mají žáci možnosti nákupu v případě souhlasu zákonného zástupce ubytovaného nezletilého žáka.

Pro využití volného času mají žáci k dispozici klubovny – TV, video, DVD, šipky, kuželky,kulečník, poslech hudby, knihovnu DM,denní tisk apod., využívat je mohou denně po skončení vyučování a plánovaných akcí dle režimu dne.V době od 15.30 hod. do večerky.

B. Volná vycházka je stanovena na jeden den v týdnu – středa : 

– v době od 15.30 do 20.00 hod., pro žáky I. ročníku

– v době od 15.30 do 21.00 hod., pro žáky II. ročníku

– v době od 15.30 do 21.30 hod., pro žáky III. ročníku

– v době od 15.30 do 22.00 hod., pro žáky straší 18 let, žáci starší 18 let mohou žádat o prodlouženou vycházku častěji, pokud je jejich chování v souladu s vnitřním řádem DM. Délku a počet vycházek v týdnu mohou žákovi omezit zákonní zástupci svým písemným prohlášením.

C. Organizovaný program: 

Budíček, hygiena, úklid osobních věcí, odchod na pracoviště a do školy, podávání jídla ve školní jídelně,shromáždění, plánované společné sportovní, kulturní a společenské akce, zapojení do činnosti kroužků, samostudium, příprava na večerku, večerka.

D. Rozpis režimu dne: 
5.40 hod.             Budíček (žáci praktického vyučování -Odloučené pracoviště Diváky)

5.45 hod.             Osobní hygiena (žáci praktického vyučován – Odloučené pracoviště Diváky )

5.55 hod.             Snídaně (žáci praktického vyučování – Odloučené pracoviště Diváky) )

6.10 hod.             Úklid (žáci praktického vyučování – Odloučené pracoviště Diváky )

6.20 hod.             Odchod na pracoviště (žáci praktického vyučování – Odloučené pracoviště Diváky )

5.55 hod              Budíček (žáci praktického vyučování) -Pracoviště Hustopeče

6.00 hod              Osobní hygiena (žáci praktického vyučování)

6.10 hod              Snídaně ( žáci praktického vyučování)

6.25 hod.             Úklid (žáci praktického vyučování)

6.40 hod.             Odchod na pracoviště (žáci praktického vyučování)

7.00 hod.             Budíček (žáci teoretického vyučování)

7.05 hod.             Osobní hygiena (žáci teoretického vyučování)

7.15 hod.             Snídaně (žáci teoretického vyučování)

7.30 hod.             Úklid (žáci teoretického vyučování)

7.45 hod.             Odchod na pracoviště (žáci teoretického vyučování)

12.30 hod.           Osobní volno

15.10 hod.           Svačina

15.25 hod.           Program dne, kontrola přítomnosti

15.30 hod.           Zájmová činnost (středa vycházka)

17.30 hod.           Večeře

18.00 hod.           Samostudium

19.30 hod.           Úklid (čtvrtek generální úklid)

20.00 hod.           Zájmová činnost, televizní program, hygiena

21.15 hod.           Kontrola přítomnosti

21.30 hod.           Večerka

 

E. Individuální program při pobytu v zařízení: 

Individuální program je možný u žáků aktivně zapojených do sportovní a zájmové činnosti mimo DM s možností volby programu těchto činností. Nezletilí žáci na základě prohlášení zákonného zástupce mají upravené podmínky ubytování v DM, které jsou nad rámec Vnitřního řádu DM. Jedná se o činnosti , kterých se může ubytovaný žák účastnit bez pedagogického dozoru:

– a) zájmové a sportovní kroužky

– b) návštěvy kulturních, sportovních a jiných společenských akcí

– c) návštěvy lékaře (běžné kontroly nebo prohlídky)

– d) uvolňování na samostatný nákup a vyřízení věcí ve městě ( mimo vycházkový den )

F. Tělovýchovné aktivity a sportovní vyžití:

Ubytovaní žáci mohou využívat prostory pro cvičení a jiné sportovní a zájmové aktivity, které jsou součástí školy nebo DM. Žáci jsou povinni chovat se tak, aby při sportovní činnosti neohrožovali bezpečnost svoji a bezpečnost ostatních sportovců, každý sportuje na vlastní nebezpečí.

a) všechna školní sportovní zařízení a prostory mají zpracovány vlastní provozní řády , se kterými jsou žáci prokazatelně seznáme a je jejich povinností je dodržovat.

b) Nářadí a náčiní, které žáci používají ke sportovní činnosti musí před zahájením cvičení zkontrolovat jejich funkčnost, a nepoužívat je pro jiný účel , než pro který jsou určeny.

c) Po skončení sportovní činnosti jsou žáci povinni vrátit a uložit veškeré sportovní vybavení na určené místo. Míče,sítě,pálky,rakety apod. jsou uloženy ve skladě internátu. V letním období jsou určené druhy sportovního vybavení uloženy ve skříních u víceúčelového hříště.

Možnosti využívání zařízení: 

– tělocvična denně

– posilovna denně

– stolní tenis denně

– víceúčelové hřiště denně mimo zimní období

– klubovna (kulečník,šipky) denně

nebo mimo DM:

– plavecký bazén 2x týdně (UT,ČT)

– sportovní kroužky denně – dle rozvrhu činnosti

G. Odpočinek : 

Žák má možnost individuální volby odpočinku, v době volnočasové aktivity. Doba vymezená ke spánku je od 21.30 hod. do 5.40 hod. ve dnech , kdy má žák praktické vyučování , nebo do 7.00 hod. pokud má žák teoretické vyučování.