DUM český jazyk a literatura

Literatura

Literatura jako součást umění 

1_ČJL_1.01  Literární interpretace
18_ČJL_1.01_Podstata a funkce literatury
19_ČJL_1.02_Literární druhy a žánry I.
20_ČJL_1.03_Literární druhy a žánry II.

Výběr z české středověké literatury

7_ČJL_1.01 Jan Hus
8_ČJL_1.02 Literatura období husitských válek
3_ČJL_2.01_Lidová slovesnost jako inspirace pro dílo K. J. Erbena

Období romantismu v české literatuře
4_ČJL_2.02_Moderní česká poezie – Karel Hynek Mácha

Realismus v české a světové literatuře
9_ČJL_2.03_Realismus – pojem, charakteristické rysy
10_ČJL_2.04_Realismus ve francouzské literatuře
11_ČJL_2.05_Realismus v anglické, americké literatuře, severské země
12_ČJL_2.06_Realismus v ruské a polské literatuře

Česká literatura na přelomu 19. a 20. století

15_ČJL_2.09 Moderní umělecké směry
16_ČJL_2.10  Česká moderna – 90. léta 19. století
18_ČJL_2.11 Generace buřičů

Válka ve světové literatuře 20. století
2_ČJL_3.01_Práce s literárním textem

Mluvnice

Hlavní principy českého pravopisu

13_ČJL_1.01 Pravopis předpon s-, z-, vz- a předložek s(e) a z (e)
12_ČJL_1.03 Psaní velkých písmen
13_ČJL_1.01 Opakování a procvičování pravopisu I.
14_ČJL_1.02 Opakování a procvičování pravopisu II.
17_ČJL_1.03 Opakování a procvičování pravopisu III.

7_ČJL_2.01_Pravopis podstatných jmen
8_ČJL_2.02_Pravopis přídavných jmen
5_ČJL_2.03_Procvičování pravopisu I.
6_ČJL_2.03_Procvičování pravopisu II.

Slovní druhy

2_ČJL_2.01 Charakteristika slovních druhů
3_ČJL_2.02 Jmenné a slovesné kategorie
4_ČJL_2.03 Ohebné slovní druhy – podstatná jména a přídavná jména
5_ČJL_2.04 Ohebné slovní druhy – zájmena a číslovky
6_ČJL_2.05 Ohebné slovní druhy – slovesa
9_ČJL_2.06  Neohebné slovní druhy – příslovce a předložky
10_ČJL_2.07 Neohebné slovní druhy – spojky, částice, citoslovce
1_ČJL_2.08 Souhrnné opakování slovních druhů

16_ČJL_3.02_Podmět a přísudek
17_ČJL_3.03_Cvičení na rozvíjející větné členy

Slovní zásoba

19_ČJL_1.04 Slovní zásoba a její členění
20_ČJL_1.05 Vztahy mezi slovy
1_ČJL_1.06_Procvičování slovní zásoby

Ostatní

14_ČJL_2.07_ Úřední dopis a žádost
15_ČJL_2.08_Popis