DUM matematika

Algebra

Výrazy s mocninami a odmocninami
5MA.1.01 Výrazy s mocninami a odmocninami

Komplexní čísla
10MA.1.02 komplexní čísla

Lineární rovnice
16MA.1.03 Slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic
17MA.1.04 Lineární rovnice a jejich soustavy

Lineární nerovnice a jejich soustavy
24MA.1.05 Lineární nerovnice, Lineární nerovnice s absolutní hodnotou, Soustavy

lineární nerovnice
31MA.1.06 Vyjadřování ze vzorce – Výrazy – jejich úprava, vyjadřování proměnné ze vzorce

Vlastnosti funkcí

8MA.2.05 vlastnosti funkcí
9MA.2.06 vlastnosti funkcí – definiční obor
12MA.2.07 Lineární funkce – průběh funkce, vlastnosti funkcí, tvorba grafů, grafy s absolutní hodnotou
13MA.2.08 Kvadratická funkce – průběh funkce, vlastnosti funkcí, tvorba grafů
15MA.2.09 Lineární lomená funkce – průběh funkce, vlastnosti funkcí, tvorba grafů
20MA.2.10 Mocninná funkce – průběh funkce, vlastnosti funkcí, tvorba grafů
21MA.2.11 Exponenciální funkce, Exponenciální rovnice
28MA.2.12 Logaritmické funkce, Logaritmické rovnice

Opakování ke státní maturitní zkoušce  – didaktické testy
6MA.4.01 Didaktický test A
11MA.4.03 Didaktický test B
14MA.4.04 Didaktický test C
19MA.4.06 Didaktický test D
25MA.4.09 Didaktický test E
30MA.4.13 Didaktický test F

Kombinatorika
7MA.4.02 Kombinatorika-variace, permutace a kombinace bez opakování

Výroková logika
18MA.4.05 výroková logika

Kvadratické nerovnice
22MA.4.07 kvadratické nerovnice
23MA.4.08  vlastnosti funkcí

26MA.4.10 Posloupnosti a jejich vlastnosti  – základní poznatky o posloupnostech

32MA.4.14 Rovnice s neznámou pod odmocninou – součástí kvadratických rovnic

Geometrie

Shodná zobrazení – osová souměrnost
1MA.2.01 Osová souměrnost 1
2MA.2.02 Osová souměrnost 2

Shodná zobrazení – středová souměrnost
3MA.2.03 Středová souměrnost 1
4MA.2.04 Středová souměrnost 2

27MA.4.11 Vektory a jejich vlastnosti
29MA.4.12 Analytická geometrie – přímka

1. ročník

12_MA _2.01_Výroky
17_MA _2.02_Výroky prověření znalostí
23_MA_2.03_Množiny
24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách – pracovní list
22_MA_1.16_Mocniny – pracovní list
25_MA_1.17_Odmocniny – pracovní list
28_MA 1.18_Mocniny se záporným a lomeným exponentem – pracovní list
30_MA_1.19_Počítání s mnohočleny – pracovní list
31_MA_1.20_Hodnota výrazu, rozklad výrazu – pracovní list
29_MA_1.21_Lomené výrazy – pracovní list
10_
MA_1.01_Slovní úlohy – pracovní list
11_MA _1.02_ Rovnice
2_MA_ 1.04 _Rovnice – pracovní list
  1_MA_1.03 _Nerovnice
  3_MA_ 1.05_ Nerovnice – pracovní list
5_MA _1.11_Soustava lineárních rovnic – pracovní list
7_MA _1.06 _Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
  4_MA_1.07_Rovnice s absolutní hodnotou
  6_MA _1.08_Rovnice s absolutní hodnotou – pracovní list
  8_MA _1.09_Kvadratické rovnice – pracovní list
14_MA _1.10_Soustava lineárních a kvadratických rovnic – pracovní list
16_MA_ 1.22_Kvadratické rovnice s parametrem – pracovní list

2. ročník

26_MA_1.13_Exponenciální rovnice – pracovní list
27_MA_1.14_Logaritmické rovnice – pracovní list
 9_MA _1.15_Goniometrické rovnice – pracovní list

3. ročník

15_MA_ 3.01_Goniometrické vzorce – pracovní list
19_MA_ 3.02_Goniometrické vzorce – pracovní list
20_MA_ 3.03_Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku – pracovní list
32_MA _1.23_Operace s vektory

4. ročník

13_MA_ 4.01_Aritmetická posloupnost – pracovní list
18_MA _4.02_Geometrická posloupnost – pracovní list
21_MA_4.03_Využití geometrické posloupnosti – pracovní list