SRPŠ

Bylo zaregistrováno dne 23. 10. 2009. Hlavní činností v prvním roce bylo uspořádání školního plesu, který se velice vydařil. Sdružení také podporuje školu v její činnosti. Výbor, který plánuje činnost, se schází pravidelně.

STANOVY

Sdružení rodičů a přátel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Hustopeče

  1. I.                    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

• Vznik sdružení: na základě zákona č. 83/1990Sb. o sdružování občanů

• Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Hustopeče

• Sídlo sdružení: 693 01 Hustopeče, nám. T.G.M. č 1

  1. II.                  CÍL ČINNOSTI SDRUŽENÍ

• Podpora rozvoje duchovních hodnot ve vztahu k střednímu školství a vzdělávání občanů, zejména v odvětvích, které souvisí se zaměřením studijních a učebních oborů na výše uvedené škole. • Organizování výchovně vzdělávacích aktivit v nejširším rozsahu za účelem zkvalitnění informovanosti občanů v oblastech, souvisejících se zaměřením studijních a učebních oborů na škole.

• Zajištění a podpora společenských. kulturních, vzdělávacích, tělovýchovných a volnočasových aktivit pro žáky a studenty školy.

• Organizace a finanční podpora akcí pořádaných žáky, zaměstnanci, rodiči a přáteli školy.

III. ČLENSTVÍ

• Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

• O přijetí za člena rozhoduje výbor sdružení.

• Členství vzniká přijetím za člena.

• Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením

b) úmrtím člena

c) zánikem právnické osoby

d) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

Člen má právo zejména:

• podílet se na činnosti sdružení

• volit do orgánů sdružení
• být volen do orgánů sdružení

• obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi

Člen má povinnost zejména:

• dodržovat stanovy

• podílet se na činnosti sdružení

V. ORGÁNY SDRUŽENÍ

• Valná hromada

• Výbor

VI. VALNÁ HROMADA

• Je nejvyšším orgánem sdružení.

• Tvoří ji všichni členové sdružení.

• Schvaluje změny stanov.

• Volí členy výboru.

• Rozhoduje o zániku členství.

• Rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání.

VII. VÝBOR

• Je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

• Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu (předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem a jednají jménem sdružení každý samostatně).

• Koordinuje činnost sdružení.

• Svolává valnou hromadu.

• Rozhoduje o přijetí za člena.

• Organizuje přípravu a provádění produkce

• Sestavuje plán hospodaření a zajišťuje jeho plnění.

VIII. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

Sdružení nevykonává žádnou výdělečnou činnost.

Zdroji majetku jsou zejména:

• dary a příspěvky fyzických a právnických osob

• dotace

• výnosy z akcí

Za hospodaření sdružení zodpovídá výbor. Hospodaření je prováděno podle rozpočtu schváleného Výborem sdružení.

IX. ZÁNIK SDRUŽENÍ

Sdružení zaniká:

• dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.

• pravomocným rozhodnutím Ministerstva o jeho rozpuštění.

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

• Sdružení není politickou stranou, politickým hnutím, nebude vykonávat výdělečnou činnost a není církevním ani náboženským sdružením.
• Sdružení je právnickou osobou.

• Ve věcech, které neupravují výslovně tyto stanovy, se sdružení řídí platnými právními předpisy.

• Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.

 

Napsat komentář

Your email address will not be published.