Pilně studovat se vyplatí – stipendijní řád

1 ÚVOD

1.1 Předmět a účel

Tento stipendijní řád upravuje poskytování prospěchových stipendií žákům, kteří se

vzdělávají ve vybraných oborech vzdělání, a to za podmínek dále uvedených. Stipendijní řád

je vydáván v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K vydání stipendijního řádu dal souhlas Jihomoravský kraj jako zřizovatel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 usnesením č. 3848/10/R59.

1.2 Zkratky

Škola – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

1.3 Související dokumentace

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů.

2 VYMEZENÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ

2.1 Podporované obory vzdělání

Prospěchová stipendia se poskytují žákům školy, kteří se vzdělávají bez ohledu na formu vzdělávání v následujících oborech vzdělání (dále také podporovaných oborech vzdělání):

Elektrikář – silnoproud 26-51-H/003

Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02

Malíř 36-57-H/001

Malíř a lakýrník 39-41-H/01

Zedník 36-67-H/001

Zedník 36-67-H/01

2.2 Výše prospěchové stipendia

Výše prospěchové stipendia pro podporovaný/é obor/y vzdělání činí:

– v 1. ročníku vzdělávání 1500,- Kč za pololetí období školního vyučování;

– ve 2. ročníku vzdělávání 2000,- Kč za pololetí období školního vyučování;

– ve 3. ročníku vzdělávání 2500,- Kč za pololetí období školního vyučování. – 1 –

2.3 Podmínky pro poskytování prospěchového stipendia

2.3.1 Prospěchové stipendiu za pololetí období školního vyučování (dále jen pololetí) se poskytuje žákovi školy, který se vzdělával v podporovaném oboru vzdělávání alespoň po dobu posledních dvou měsíců hodnoceného pololetí.

2.3.2 Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi, jehož průměrný prospěch není vyšší než hodnota 3,0, přičemž v žádném z povinných předmětů nesmí být dosažený klasifikační stupeň horší než „dostatečně“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi dobré“. Průměrný prospěch žáka se zjišťuje podle klasifikačních stupňů za hodnocené pololetí. Používané slovní hodnocení je pro účel zjištění průměrného prospěchu převedeno do klasifikačních stupňů podle podmínek stanovených školním řádem školy. V případě, že je žák školy z některého nebo více povinných předmětů uvolněn, je průměrný prospěch počítán bez započítání těchto předmětů. Výsledky závěrečné zkoušky se do hodnocení pololetí nezapočítávají.
2.3.2 Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi školy, u kterého škola v hodnoceném pololetí nebude evidovat neomluvenou neúčast ve vyučování.

2.3.3 Podmínky pro poskytování prospěchových stipendií uvedené v bodech 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3 musí být splněny kumulativně.

2.3.4 Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi školy, který opakuje ročník, pokud splnil podmínky pro poskytnutí prospěchového stipendia.
3 VÝPLATA PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ

3.1 Prospěchové stipendium je hrazeno z prostředků školy. Zdroje prostředků školy na úhradu prospěchového stipendia tvoří zejména dotace Jihomoravského kraje.

3.2 Prospěchová stipendia se jednotlivým žákům školy vyplácejí v termínech, které určí ředitel školy; termíny výplat prospěchových stipendií na školní rok dopředu uveřejní ředitel školy zpravidla do 31. ledna a 30. června příslušného kalendářního roku..

3.3 Prospěchová stipendia se vyplácí bankovním převodem na bankovní účty, které žáci písemně sdělí řediteli školy nejpozději 10 dnů před stanoveným termínem výplaty. Pro případ, že žák nemá bankovní účet, na který může být prospěchové stipendium vyplaceno (tuto skutečnost sděluje žák řediteli školy v termínu uvedeném v předchozí větě), nebo pro případ, že žák nesdělí řediteli školy označení bankovního účtu, na který má být prospěchové stipendium vyplaceno, je prospěchové stipendium, snížené o náklady takového vyplacení, vypláceno žákovi školy jiným vhodným způsobem.

4 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Žák školy je oprávněn prospěchové stipendium odmítnout. O odmítnutí prospěchového stipendia musí existovat písemný záznam.

4.2 Prospěchové stipendium za hodnocené pololetí se neposkytuje žákovi školy, který v hodnoceném pololetí přerušil vzdělávání.

4.3 Prospěchové stipendium za hodnocené pololetí se neposkytuje žákovi, který je hodnocen v náhradním termínu vyjma případu, kdy je žák školy hodnocen v náhradním termínu ze zdravotních důvodů a splní podmínky pro poskytnutí prospěchového stipendia (výplata prospěchového stipendia je v tomto případě provedena do 14 dnů ode dne náhradního termínu hodnocení způsobem stanoveným v bodě 3).

4.4 Pokud žák využije možnosti přezkoumání výsledků hodnocení, použijí se pro stanovení průměrného prospěchu žáka klasifikační stupně dosažené při přezkoumání výsledků hodnocení z povinných předmětů za hodnocené pololetí. Při splnění podmínek pro poskytnutí prospěchového stipendia je výplata prospěchového stipendia v tomto případě provedena do 14 dnů ode dne přezkoumání výsledků hodnocení způsobem stanoveným
v bodě 3.

4.5 Prospěchové stipendium za hodnocené pololetí se neposkytuje žákovi školy, který konal

opravnou zkoušku.

5 USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

5.1 Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1.2.2010.

5.2 Tento stipendijní řád se použije poprvé pro druhé pololetí období školního vyučování školního roku 2009/2010.

5.3 Stipendijní řád se vydává na dobu neurčitou.

5.4 Stipendijní řád může být změněn nebo zrušen po předchozím písemném upozornění zřizovatele ke dni, kdy začíná pololetí období školního vyučování, které následuje po pololetí školního vyučování, ve kterém bylo o změně nebo zrušení stipendijního řádu rozhodnuto.