Dodávka informační technologie a vybavení pro SOŠ a SOU Hustopeče

Zahájení: 19. 3. 2013
Ukončení: 29. 03. 2013 do 12h.

 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky technického a dalšího vybavení určeného pro realizaci klíčových aktivit a to včetně příslušenství.

Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky, také montáž, dopravu do místa plnění, proškolení obsluhy s  technikou a příslušenstvím a formu financování respektující finanční možnosti zadavatele.

Předmětem této části zakázky je dodávka technického a dalšího vybavení dle specifikace požadavků v příloze 1/ této výzvy. 

Základním hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotících kriterií. Hodnotící komise hodnotí nabídky a stanovuje jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kriterií a jejich vah.

Nabídka bude hodnocena dle následujících kritérií a vah:

Hodnotící kritéria

  1. Nabídková cena 70 % (za toto kritérium lze získat max. 70 bodů)

  2. Reakční doba servisu v místě plnění 20% (za toto kritérium lze získat max. 20 bodů)

  3. Servisní záruční a pozáruční podmínky 10% (za toto kritérium lze získat max. 10 bodů)

Postup hodnocení nabídek

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise váhové ohodnocení v procentech. Jednotlivým dílčím kritériím jsou stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100%.

Bodové ohodnocení se stanovuje v souladu s procentuální váhou. Je-li pro kriterium stanovena váha 50%, je bodové rozmezí pro přidělování bodů nabídkám mezi 0 až 50 body. Celkový počet všech bodů ve všech hodnotících kritériích může mít dohromady 100 bodů.

Každý člen hodnotící komise přidělí jednotlivé nabídce u každého hodnotícího kriteria určitou bodovou hodnotu v rámci rozmezí stanoveného zadavatelem pro jednotlivá hodnotící kriteria.

Dále jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Výsledné hodnoty se u jednotlivých nabídek následně sečtou. Nejvhodnější nabídkou bude nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty za všechna kriteria a všechny členy komise. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení ZDE