Projekty Evropské Unie

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)
Podoblast podpory: 3.2.1 – Realizace úspor energie
Název projektu: Realizace energetických úspor na SOŠ a SOU, Hustopeče, Masarykovo nám.1
Účel projetku: Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu SOŠ a SOU v Hustopečích. Navrhované řešení spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střešních, resp. stropních konstrukcí.

FINANČNÍ RÁMEC PROJEKTU

DOTACE FS (Fond soudržnosti) 13 811 191,00Kč
DOTACE SFŽP (Státní fond životního prostředí) 812 423,00Kč
Vlastní zdroje žadatele, veřejné 1 624 846,00Kč
CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU 18 394 810,00Kč
CELKOVÁ VÝŠE PODPORY 14 623 614,00Kč