Popis projektu

1) Charakteristika školy
Počet žáků:386
Počet učitelů:42
Zaměření školy:
Učební obory (tříleté)
• Strojní mechanik
• Malíř a lakýrník
• Elektrikář
• Elektrikář – silnoproud
• Instalatér
• Zedník
Studijní obory (čtyřleté)
• Mechanik a elektronik
• Veřejnosprávní činnost
• Informační technologie
Nástavbové studium (dvouleté)
• Podnikání
Účast na projektu Ukliďme si svět, jinak soutěže zaměřené na matematiku, informatiku, psaní
na stroji, angličtinu a další.
2)Problém(y), který(é) projekt pomáhá řešit v daném místě
Jaká konkrétní změna nastane díky realizaci projektu?
1) Neznalost historie daného místa.
Řada občanů nezná ani jméno tohoto místa. A ani možná neví o tom, že je Homolí kopec
evidován v seznamu kulturních památek při Ministerstvu kultury ČR jako ´´Středověké
opevnění – Homolí kopec´´Na jeho historii by měla poukázat informační tabule.
2) Nevyužitý prostor.
Homolí kopec se nachází vedle cyklostezky ´´Moravská vinná´´. Rádi bychom zde v první
etapě vytvořili odpočinkové místo, které by sloužilo jak občanům města, tak i turistům.
Výhledově bychom na vrcholu kopce rádi zbudovali posezení s vyhlídkou na dominanty
města. Z kopce je krásný pohled na Hustopeče, mandloňové sady a okolní krajinu.
3) Neestetičnost prostředí.
Kopec je zarostlý, téměř neprůchodný. Na úpatí kopce se nachází torzo prolézačky, která
avizuje bývalé hřiště pro děti, a na kopci vinohrad. Plánujeme terénní úpravy, částečné
vyčištění kopce od starého porostu. Úpravami však chceme zachovat přírodní ráz této
krajiny.
4) Absence vztahu k danému místu.
Z ankety vyplynulo, že řada našich žáků a veřejnosti orientuje svůj zájem na centrum
města. Řada dotázaných ani neví, kde se Homolí kopec nachází. Proto je tímto projektem
s daným místem chceme seznámit a umožnit lidem, aby si k Homolímu kopci vytvořili
bližší vztah. 2
3)Přínosy pro místní komunitu a její zapojení
Jaký bude vliv realizace projektu na zapojení veřejnosti do řešení problémů, na kolik lidí
bude mít projekt dopad?
V rámci ankety (v příloze) bylo osloveno 512 osob. Z toho 121 studentů SOŠ a SOU
Hustopeče, 230 žáků z obou základních škol a gymnázia a 152 občanů Hustopečí.
Do realizace projektu jsou zapojeni zástupci obce a prostřednictvím nich další občané
Hustopečí.
Projekt bude mít dopad na všechny občany Hustopečí (přibližně 6000 obyvatel), protože
z ankety vyplynulo, že si přejí zbudovat více parků, odpočinkových míst, více zeleně.
Homolí kopec se navíc nalézá u cyklostezky (cyklotrasa ´´Moravská vinná´´), takže může
být cílem výletů cyklistů.
4)Přínosy pro životní prostředí v obci
Jaký vliv bude mít realizace projektu na životní prostředí v obci?
Dojde k úpravě současně neesteticky působícího místa. Místo se vyčistí od starého
podrostu. Vytvoří se odpočinkové místo na úpatí přírodní a kulturní památky
s jednoduchým mobiliářem – pouze dřevěné výrobky. Dále je naším záměrem informovat
o historii daného místa prostřednictvím informačních tabulí..
5) Přínosy pro školu
Jaký vliv bude mít realizace projektu na školu?
1)Dojde k rozvoji klíčových kompetencí – pracovní, sociální, komunikační, k učení, k řešení
problémů.
2)Doufáme, že díky projektu si žáci vytvoří vztah k Hustopečím.
3) Díky projektu došlo k navázání kontaktu s obcí a ostatními školami, které nabídly
pomoc a podporu při realizaci tohoto projektu a možnost spolupráce v budoucích
projektech.
4) Učni (zedníci, lakýrníci) zúročí svoje znalosti v praxi – vykonají zednické a
lakýrnické práce.
5)Studenti budou pomáhat při propagaci projektu, budou se učit pracovat v týmu a
sounáležitosti k dosažení společného cíle
6) Plán aktivit a harmonogram realizace projektu
Vyjmenujte jednotlivé kroky dílčích aktivit, které bude třeba učinit. Časově je zařaďte
v řádu měsíců.
Dílčí aktivity:
• zarovnání terénu, vytvoření cesty
• zhotovení dřevěného mobiliáře
• instalace mobiliáře
• zednické práce – zabetonování mobiliáře
• lakýrnické práce – nátěr mobiliáře
• sběr informací o historii Homolího kopce a Hustopečska– využití při tvorbě
informační tabule
• vytvoření návrhu informační tabule – žáky naší školy
• vytvoření a zhotovení informační tabule
• propagace- min.tři články v regionálním tisku , informace na internetových
stránkách naší školy, webových stránek školy, reportáž v regionální televizi
• konzultace s reklamní agenturou při tvorbě grafických návrhů
• zhotovení závěrečné zprávy 3
Časový harmonogram:
Červen:
• 1.propagační článek – zveřejnění informačního článku o projektu, jeho
záměru, průběhu a cílech
• zveřejnění informací o projektu na webových stránkách školy a města
• sběr informací o Homolím kopci – spolupráce s muzeem města
Hustopeče
Červenec:
• konzultace s architektem, zahradníkem
• vytvoření návrhu odpočinkového místa pod Homolím kopcem
Srpen:
• úprava terénu
• zarovnání povrchu
• vyčištění terénu
• 1.reportáž v regionální televizi o zahájení terénních prací na Homolím
kopci
Září:
• vytvoření návrhu tabule
• nákup mobiliáře
• druhý článek o tom, jak projekt pokračuje
• zhotovení informační tabule
• zednické práce
• 2.reportáž v regionální televizi – jak pokračuje práce na projektu
Říjen:
• lakýrnické práce
Listopad:
• vytvoření pozvánek, plakátů, programů k slavnostnímu otevření
• třetí článek o ukončení projektu
• 3. reportáž v kabelové televizi
• slavností otevření
Prosinec:
• zhotovení závěrečné zprávy
7) Začlenění aktivit do vzdělávacího programu školy
Uveďte vzdělávací cíle a vzdělávací dopady projektu. Popište, kterých oblastí a témat
ŠVP se projekt dotýká a jak.
Vzdělávací cíle:
• rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
• aplikování poznatků v praktickém životě
• sbírat a třídit informace
• seznámení se s městem, kde žáci studují
• klást si otázky a objevovat problémy
• zpracovávat, interpretovat a hodnotit data
• umět spolupracovat při skupinové práci
• využívat informací a komunikačních technologií
• rozvoj klíčových kompetencí 4
– k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální
a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní
Oblasti ŠVP:
Vypsala jsem nejdůležitější oblasti a témata ŠVP, kterých se podle mého projekt dotýká.
V závorce nebo v poznámce je již uvedeno, čeho konkrétně se dané téma v projektu
může týkat.
1) Český jazyk
• opravování a procvičování pravopisu
• jazykové styly a slohotvorní činitelé
• druhy slohu
• slohotvorné útvary (zpráva, oznámení, pozvánka, dopis osobní, dopis
formální, práce s textem
pozn.:využito při tvorbě propagačních materiálů, letáků, pozvánek
2) Občanská nauka
• ochrana a využívání kulturních hodnot (uvědomění si historické hodnoty
daného místa)
• masová média a jejich propagace (využití při propagaci projektu)
• kritický přístup k médiím (využití při propagaci projektu)
• maximální využití potenciálu médií (využití při propagaci projektu)
3) Zeměpis
• příroda, krajina, jejich složky a souvislosti
• působení lidí na krajinu a na životní prostředí
• ochrana a rozvoj životního prostředí
pozn.: vše lze využít při seznámení se s obcí, mapováním daného prostředí
4) Biologie a ekologie
• ekologie krajiny (flóra,fauna,určování biotopu atd.)
• ochrana přírody a krajiny v ČR (místo je na seznamu památek)
• zásady udržitelnosti rozvoje (jak zajistíme udržitelnost daného místa)
• odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí (jak my sami
můžeme chránit přírodu)
5) Veřejná správa
• metody a prostředky styku s veřejností (mediální komunikace)
• rozčlenění jednání s klientem:získání důvěry – naslouchání, první dojem,
sympatie, antipatie (využito při prezentaci projektu našimi žáky na ZŠ
Nádražní)
• právní a organizačně správní nástroje péče o ŽP
• ochrana přírody a její systém
• ekonomické nástroje k zabezpečení péče o ŽP
• posuzování vlivu člověka na ŽP5
6) Společenská kultura
• zákony komunikace
• prostředky neverbální a verbální komunikace
• mluvený projev
• zásady sestavování a přípravy projevu
• metody a prostředky styku s veřejností
• kultura chování, formální a neformální chování
• pravidla chování v pracovním styku
pozn.: využití při styku s veřejností, kdy žáci chodili s anketou po Hustopečích;
prezentaci projektu
7) Marketing a management
• marketingový výzkum – pojem, předmět a metody výzkumu
• marketingové plánování
• marketingové strategie
• reklama
pozn.: tyto znalosti se dají využít při propagaci projektu v médiích
8) Informační a komunikační technologie
• informace, práce s informacemi, informační zdroje
• principy úspěšné prezentace
• nástroje pro tvorbu prezentace
• příprava podkladů pro prezentaci
pozn.:lze využít při práci s informacemi – tvorba letáčků, pozvánek
8) Měřitelné výstupy projektu
Co konkrétního v rámci projektu vznikne?
•vyčištění úpatí kopce od starého porostu
•zarovnání místa, kde má být umístěno posezení
•vytvoření přístupové cesty
•vznikne posezení ze dřeva – zastřešená lavička se stolem
•vytvoření a instalace informační tabule
•propagace projektu
– minimálně dva články na internetových stránkách školy, města
– tři reportáže o průběhu projektu do HTV
– dva články do místního a regionálního tisku
• uspořádání slavnostního otevření
• vytvoření informační tabule žáky naší školy
• uspořádání přednášky s odborníky naší školy pro skupinu, která bude vytvářet
grafické návrhy (informační tabule, pozvánky,…)
• zedníci vykonají veškeré zednické práce, které budou potřeba při umisťování
mobiliáře
• lakýrníci vykonají veškeré natěračské práce6
9) Zapojení žáků, učitelů, popř. nepedagogických pracovníků školy do
projektu
Uveďte počet žáků, učitelů a nepedagogických pracovníků, kteří budou prakticky
zapojeni do realizace projektu (včetně přípravy a plánování) a způsob jejich zapojení.
Učitelé:
5 učitelů všeobecných předmětů
• předmět ICT – práce na počítači, návrhy a tvorba plakátů
– práce s daty – tvorba prezentací
• předmět občanská výchova, dějepis – shromažďování informací,
historie daného místa
• předmět český jazyk – psaní článků, letáků
• předmět Biologie a ekologie – tvorba nástěnek, koláží atd.
-zmapování fauny a flóry, geologické podloží – tvorba pracovních
listů
3 učitelé odborného výcviku
– dohled nad zednickými a lakýrnickými pracemi, pomoc při tvorbě
informační tabule
Žáci
• učni:
– přibližně 12 zedníků (záleží na vybrané třídě) při vykonávání
zednických prací
– přibližně 12 lakýrníků při vykonávání natěračských prací a při tvorbě
informační tabule
• studenti:
– přibližně 20 studentů z veřejné správy – tvorba propagačních
materiálů, třídění a sběr materiálů
– přibližně 20 studentů informačních technologií – tvorba prezentací
10) Zapojení dalších osob a partnerů do projektu
Uveďte, jaké neziskové organizace, spolky, sdružení, místní iniciativy a další partneři
(např. podnikatelé, veřejná správa, jiná škola nebo školské zařízení) budou prakticky
zapojeni do realizace projektu (včetně přípravy a plánování) a způsob jejich zapojení.
• Centrum volného času
– pomoc s anketou
– přislíbena pomoc i v dalších fázích projektu
• ZŠ Nádražní, Hustopeče
– pomoc při vyplňování ankety, pomoc při zachování udržitelnosti
• ZŠ Komenského, Hustopeče
– pomoc při vyplňování ankety
• Gymnázium T.G. Masaryka, Hustopeče
– pomoc při vyplňování ankety
• město
– rada města byla informována o přípravě projektu a vyjádřila maximální
podporu při jeho realizaci 7
– město přislíbilo finanční výpomoc
– město přislíbilo pomoc v oblasti technické podpory – například při
terénních úpravách
– do realizačního týmu patří zastupitelé města a radní – ti jednají s dalšími
organizacemi a lidmi o možné spolupráci
– do projektu zapojena školská a kulturní komise, grantová komise, komise
životního prostředí
• mediální služby města Hustopeče (televize, tisk)
– byl vysílán informační šot o chystané anketě (v příloze)
– následná spolupráce zajištěna – pravidelné informace o projektu,
fotodokumentace, reportáže z realizace projektu
• Břeclavský deník rovnost
– zde vyšel článek o probíhající anketě (v příloze)
– chystáme další články o projektu

11) Následná péče
Jak zajistíte udržitelnost projektu?
Naše škola by se ve spolupráci s ostatními školami (ZŠ Nádražní, ZŠ Komenského,
Gymnázium) a za podpory města střídala v udržitelnosti daného místa. Péči o dřevěný
mobiliář by byla předávána štafetovitě – každý rok by se o něj starala jedna škola.
12) Další požadavky na Nadaci Partnerství
13) Zapojení společnosti Toyota
– nevyplňujeme

14) Reference
Uveďte alespoň 2 osoby, které mohou doporučit vaši nabídku (jméno, adresa, kontaktní
mail, telefon).
• Ing. Zdeněk Hrabal
ředitel SOŠ a SOU Hustopeče
mail:hrabal@sou-hustopece.cz¨
• Mgr. Ivana Brabcová
učitelka, zastupitelka města Hustopeče, předsedkyně Školské a kulturní komise města
Hustopeče
mail:i.brabcova@gmail.com
• Antonín Matocha
podnikatel, radní města
mail: matocha@breclavsko.com 8
15) Informovanost o nabízeném projektu
Které osoby jsou o projektu informovány – NNO, spolky, učitelé, podnikatelé,
samospráva,….?
• Centrum volného času
– pomoc s vyplněním a šířením ankety
– velice kladné přijetí – chtějí se do projektu zapojit v maximální možné míře
• učitelé
– jak učitelé na naší škole, tak i oslovení učitelé z obou základních škol a gymnázia
pomohli v rozšíření ankety
• občané
– prostřednictvím tisku a internetových stránek naší školy
– prostřednictvím ankety
– v místních potravinách žáci zřídili informační stánek
• vedení města
– prostřednictvím dvou zastupitelů a radního, kteří se přímo na projektu podílejí
• žáci
– vybrané skupiny žáků se podílely na tvorbě plakátů ,letáčků a chodily po městě
s anketou
– jedna skupina žáků navštívila osobně ZŠ Nádražní a informovala žáky této školy o
probíhajícím projektu. Žáci ostatních místních škol byli informování prostřednictvím
svých učitelů, kterým jsme zaslali informační letáčky a anketní lístky
• městské muzeum a galerie
• Technické služby města Hustopeče
• Graweb – reklamní agentura – mediální služby
• Vinařství Otáhal
• Stolařství Čukan
16) Návrh propagace projektu
Jak bude probíhat propagace projektu v médiích, v obci, ve škole a jinde?
• pravidelné informace na stránkách naší školy
www.sou-hustopece.cz
• informace na stránkách města
www.sou.hustopece.cz
• Hustopečské listy
• Htv- hustopečská kabelová televize
– s nimi spolupráce navázána – informovali o anketě
• e- Listy
• Břeclavský deník rovnost
– již spolupráce navázána, informovali o anketě
• podpora turistického a informačního centra města Hustopeče (TIC)
• další regionální tisk
17) Fotodokumentace
Uveďte jméno a e-mailovou adresu plánovaného tvůrce fotodokumentace projektu.
Mgr. Renata Kučerová
kucerr@seznam.cz9
18) Další důležité informace
Podle vlastního uvážení uveďte další důležité informace týkající se projektu.
Náš projekt je zaměřen pouze na část kopce – na jeho úpatí. V dalších letech bychom
chtěli v obnově Homolího kopce pokračovat. Rádi bychom vytvořili cestu k vrcholu kopce
a na něm vybudovali vyhlídku. Z kopce je krásný výhled na Hustopeče, mandloňové sady a
okolí.