Informace o projektu

Základní pojmy
• Udržitelný rozvoj = rozvoj, který umožňuje uspokojovat současné potřeby lidstva bez
ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby
• Udržitelný život = úsilí o nalezení rovnováhy mezi kvalitou životního prostředí a rozvojem
společnosti
Program Škola pro udržitelný život v kostce:
• Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení žáků a dalších
partnerů (veřejnosti) do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.
• Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum udržitelného
rozvoje v obci a prostřednictvím praktických malých místních projektů.
• Program pomáhá školám a jejich partnerů, započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje
obce.
• Výuka ve škole je díky programu orientovaná na potřeby skutečného života a dalšího školního
vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro
řešení problémů současného světa.
Cílem je prostřednictvím práce na ekologicky, sociálně či kulturně zaměřených projektech zlepšovat
klima školy a posilovat spolupráci školy s místním společenstvím.
Hlavní myšlenka programu – tedy udržitelnost konaných věcí- zrcadlí Agenda 21 a poskytuje tím
možnost rozvíjet podobu místní Agendy 21 – tedy strategického a akčního plánu rozvoje místa, který
je:
• Ohleduplný k ekologickým, sociálním a kulturním hodnotám.
• Vychází z místních tradic a hodnot.
• Podílí se na řešení globálních ohrožení.
• Probíhá za účasti těch, kdo v městě žijí.
Možná témata projektu
• úspory energie, alternativní zdroje energie
• odpady – šetrné nakládání s odpadem
• voda
• potraviny, biopotraviny, místní potraviny
• stromy a zeleň
• volná příroda, krajina, chráněná území
• ekologická doprava, bezpečné cesty do škol
• veřejná prostranství
• rozvojová pomoc a spolupráce
• environmentálně šetrné podnikání
Zdroje: www.skolaprozivot.cz
Škola pro udržitelný život – od myšlenky k realizaci projektu