Informace k provozu škol a školských zařízení od 25.11.2020

Pokyny k výuce

 Od středy 25. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol a všech žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.

Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve škole nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.

Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná. Pro ostatní žáky a studenty pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků/studentů tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin/oddělení.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

S režimovými opatřeními je možné konat závěrečné zkoušky.

 Pokyny ke stravování  (od 25.11.2020-29.11.2020)

Školní jídelna je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away),
  • je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:  nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd/skupin/oddělení a  nedocházelo k prolínání žáků/studentů z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 Pokyny k ubytování

 Je poskytováno ubytování žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku.

Žáci/studenti a zaměstnanci školského zařízení (i další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách školského zařízení.

Ostatní obecné pokyny

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

 

 Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel. č.: 518 389 107, 602 564 422