projekt – Polygram

Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

Cílem projektu je pokračovat ve spolupráci s dosavadními partnerskými  základními školami i v dalších letech, počet ZŠ rozšířit a zejména posilovat a rozvíjet zájem žáků těchto škol o polytechnické vzdělávání .  V přípravném období budou v rámci projektové klíčové aktivity 03 Podpora polytechnického vzdělávání  modernizovány a dovybaveny dvě dílny oboru elektrikář a strojní mechanik a následně v těchto prostorách bude od září 2018 do listopadu 2020 probíhat podle nově vytvořených učebních materiálů výuka praktických dovedností žáků základních škol formou výroby společného výrobku. Výuka se uskuteční v počtu 25 žáků na jeden výukový den. Dalším výukovým prostorem bude nově vytvořená videokomunikační učebna, která umožní vzdálenou komunikaci se školami nejen základními , ale i partnerskými v zahraničí, a svým vybavením přispěje k  rozšíření digitální gramotnosti žáků. Z finančního příspěvku 3 092 tis. Kč bude čerpáno 1 862 tis. Kč na hmotný majetek a materiál a zbylou část tvoří zajištění služeb ( doprava žáků, stravné) a osobní výdaje (odměny z dohod, pojistné a jiné povinné výdaje).  Projekt  je zapojen do klíčových podaktivit  KA03-3 Sdílení odborných učeben a laboratoří, sdílení příkladů dobré praxe, KA03-2 Tvorby učebních materiálů pro žáky ZŠ a KA03-5 Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben.