SOŠ a SOU Hustopeče

Nekonání přijímacích zkoušek

Příkaz ředitele č. 4 /2021

Nekonání školních přijímacích zkoušek

V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT č.j.:43073/2020-3, článek 4 ředitel školy rozhodl o nekonání školních přijímacích zkoušek
do čtyřletých oborů 18-20-M/01 Informační technologie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.
Termín přijímacího řízení je pro čtyřleté obory stanoven na středu 28. 4. 2021.
Na úřední desce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup www.sou-hustopece.cz bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

V Hustopečích dne 5. 3. 2021
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel školy